Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

Εγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων και πίνακες κατάταξης υποψηφίων

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του έργου "ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence"

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του έργου ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence (ΟΠΣ 41266299), με την υπ’ αριθμ. 275/17-05-2019 προκήρυξη (ΑΔΑ Ω9ΦΛ469ΗΘ9-5ΓΚ), και με την υπ’ αριθμ. 329/04-06-2019 (ορθή επανάληψη) προκήρυξη (ΑΔΑ ΩΣ9Υ469ΗΘ9-Υ75), το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ ενέκρινε το πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ, και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για μία θέση ΠΕ Αρχαιολόγων και μία θέση ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Οι πίνακες επισυνάπτονται στο παρόν.